بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان


بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان

بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان

بستری شدن جواد خیابانی در بیمارستان

گزارشگر و مجری مطرح رسانه ملی در بیمارستان بستری شد.

جواد خیابانی، گزارشگر و مجری مطرح رسانه ملی به دلیل عمل جراحی بر روی ستون فقرات خود، در بیمارستان بستری شد.

مطالب پیشنهادی

ارسال نظر